2010 04 01 Santariškių medicinos įstaigų asociacija pradėjo įgyvendinti projektą „Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas"

i8SC9XY0B-d3c9630ebdf1ba6caa63608f09bb85e0.jpg

Santariškių medicinos įstaigų  asociacija pradėjo įgyvendinti projektą „Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“. 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.  

Bendra projekto vertė – 981244 Lt. Projektui skiriama Europos socialinio fondo paramos suma sudaro 754852 Lt, o Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų – 226392 Lt.

Santariškių medicinos įstaigų  asociacija projektą įgyvendina kartu su partneriais - Vilniaus universiteto Onkologijos institutu, Viešaja įstaiga Valstybinis patologijos centras, Valstybiniu  mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centras.

Projekto tikslas – tobulinti Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ugdant jų profesinius ir bendruosius gebėjimus, siekiant pakelti bei išlaikyti aukštą darbuotojų kompetenciją sparčiai tobulėjančioje sveikatos priežiūros sistemoje. 

Įgyvendinant projektą  laikomasi lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų. Perkant mokymo paslaugas nustatyti reikalavimai tik dėstytojų kvalifikacijai ir patirčiai neįtraukiant jokių, galimai diskriminacinių, atrankos kriterijų, siekiama užtikrinti, kad projekto vykdytojais galėtų būti tiek vyrai, tiek moterys, nediskriminuojant jų dėl lyties, pažiūrų ar kitų diskriminuojančių veiksnių. Projekto mokymuose dalyvausiantys Santariškių medicinos įstaigų darbuotojai taip pat nebus diskriminuojami dėl jų lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos. 

Įgyvendinus projektą „Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“, kuriant naujas darbo vietas bei priimant naujus darbuotojus taip pat bus vertinama tik jų kvalifikacija nepriklausomai nuo jų lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. rugpjūtis, pabaiga -2011 m. rugpjūtis.