2003 09 23 Nuo 2004 m. sausio 01 dienos iš dalies keičiama Valstybinio patologijos centro vidinė struktūra

logotiponuotrauka-a62f7ee95f55c1f02a29dc6a8463683f.jpg
Siekiant pagerinti Valstybinio patologijos centro darbo organizavimą pagal patologijos tyrimų veiklos sritis, aiškiau apibrėžti darbuotojų pareigas ir atsakomybę, sudaryti palankias sąlygas gydytojų patologų specializacijai ir rotacijai bei išvengti funkcijų dubliavimosi skyriuose, nuo 2004 m. sausio 01 dienos iš dalies keičiama Valstybinio patologijos centro  vidinė struktūra.

Naujoje struktūroje penkių skyrių, kuriuose dirba patologai (bendrosios patologijos skyrius, onkologinės patologijos skyrius, vaikų patologijos skyrius, infekcinės patologijos skyrius, citologinių tyrimų skyrius) pagrindu formuojamas vienas diagnostikos skyrius, kuriam vadovaus direktoriaus pavaduotojas medicinai pagal savo pareigines nuostatas. Diagnostinio skyriaus veiklą organizuos autopsijų, biopsijų ir citopatologijos sektorių vadovai. Gydytojai patologai bus pavaldūs sektorių vadovams pagal atliekamą veiklą ir darbo grafikus. Toks funkcinis pavaldumas sudarys sąlygas lanksčiai organizuoti patologijos tyrimų veiklą, vadovams bus apibrėžta jų atsakomybė už kuruojamą patologijos diagnostikos rūšį, darbo procesą bei rezultatą.

Gydytojai patologai, turintys ilgametę darbo patirtį ir išskirtinę kompetenciją, galės dirbti gydytojo patologo konsultanto pareigose. Jie, perteikdami savo patyrimą, teiks vidines konsultacijas Centro gydytojams patologams, konsultuos sudėtingus patologijos atvejus, siunčiamus iš visos Lietuvos ASPĮ bei dalyvaus patologijos ekspertizėse. Gydytojai patologai ir gydytojai asistentai pagal darbo grafikus galės rotuotis įvairiose patologijos diagnostikos srityse.
 
Centras aptarnauja daugelį specializuotų klinikų Vilniuje ir Lietuvoje, tai sukuria poreikį ir galimybes gydytojams patologams specializuotis įvairiose patologijos srityse. Planuojama paskirti neetatinius kuratorius profesinėms sritims kuruoti: gastroenterologijos, hematologijos, neuropatologijos, nefropatologijos, kardiologijos, urologijos, krūties patologijos ir kitoms. Tokia specializacija sukurs pagrindą glaudesniems ryšiams su atitinkamos srities universiteto klinikomis bei profesinėmis draugijomis, skatins dalyvavimą mokslo projektuose. Specializuotų tyrimų atlikimas Lietuvos ASPĮ atitinka Centro plėtros strategiją. Plečiant paslaugų spektrą, Centro strateginis prioritetas visų pirma orientuotas į sudėtingas ir specializuotas paslaugas, teikiamas visoms Lietuvos ASPĮ, kurių kitoms patologijos laboratorijos tiek profesiniais, tiek ekonominiais sumetimais imtis netikslinga dėl per mažos tokių tyrimų apyvartos.
 
Tikimasi, kad atnaujinta vidinė Centro struktūra sudarys optimalias sąlygas gydytojų patologų specializacijai bei rotacijai įvairiose patologijos srityse ir sukurs palankias sąlygas tolesnei Centro veiklos plėtrai.